Teams participating in Solomon Islands competitions:

 • Honiara
 • Malango
 • Auki
 • Gizo
 • Buala
 • Tulagi
 • Kirakira
 • Lata
 • Zongga
 • Ziata
 • Zavare
 • Zaru
 • Zarepe
 • Zambanarungga
 • Yandina
 • White River
 • Wawarioke
 • Waropara
 • Waro ai
 • Wariatipai
 • Warekau
 • Wararaia
 • Waraniuwo
 • Warakirita
 • Waraata
 • Waowaorahi
 • Waowao
 • Wanipuru
 • Waloabu
 • Walo
 • Walade
 • Waitete
 • Waitautaru
 • Waitara
 • Waitao
 • Waitani
 • Waisusu
 • Waisiri
 • Wairura
 • Wairimane
 • Wairaramua
 • Wairaraha
 • Wairaia
 • Wairadina
 • Waipora
 • Wai ou
 • Waimbonombono
 • Waimarau
 • Waimahui
 • Waima aka
 • Wailulu
 • Wai iripo
 • Waihusa
 • Waihii
 • Waibana
 • Waiahaa
 • Wahere
 • Vuturua
 • Vuruvuru
 • Vure
 • Vuravohai
 • Vuratindao
 • Vuranimala
 • Vuranembonembo
 • Vuraimosu
 • Vuragha
 • Vura
 • Vunusa
 • Vunuha
 • Vunjimbuli
 • Vundutaru
 • Vunanuli
 • Vulolo
 • Vulavu
 • Vugholonga
 • Vughoe
 • Vuavao
 • Voza
 • Votumasoghata
 • Vorovota
 • Vori
 • Vonu
 • Volonavua
 • Voloa
 • Volivoli
 • Voliemba
 • Voghavule
 • Vivili
 • Visovaso
 • Visanaoru
 • Visale
 • Visakiki
 • Vio
 • Vilu
 • Veuru
 • Veravolia
 • Veravasu
 • Veravaolu
 • Veraulia
 • Verasua

The names of the 100 largest cities in the country were used. Where it was not possible, names from Ancient Greek mythology were used